Terms & Conditions

Regulamin serwisu

I. Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dostępnych w internetowych portalach

nieruchomości nieruchomosc.co.pl każdy z wyżej wymienionych zwany dalej "Portalem".

2. Wydawcą i Operatorem Portalu jest nieruchomosc.co.pl

3. Regulamin określa w szczególności:

a) zasady publikowania w Portalu ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości przez osoby fizyczne

nieprowadzące działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą lub wynajmem nieruchomości;

b) zasady publikowania na stronach Portalu ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości przez osoby prawne

lub osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą lub wynajmem

nieruchomości (w szczególności, agencje nieruchomości, deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe i inne

podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż nieruchomości dalej zwane „Partnerami” ; Partnerzy oraz

ogłoszeniodawcy nieprofesjonalni opisani pod literą a) powyżej, łącznie zwani są również

„Ogłoszeniodawcami”);

c) zasady wysyłania przez osoby fizyczne korzystające z Portalu w celach niezwiązanych z prowadzoną

działalnością gospodarczą (dalej zwane „Użytkownikami”) informacji o zapotrzebowaniu oraz zapytań o

oferty publikowane w Portalu.

4. W niniejszym Regulaminie, następujące pojęcia mają znaczenie wyjaśnione poniżej:

ogłoszenie - oznacza czasową publikację w Portalu informacji o ofercie sprzedaży, kupna, najmu, wynajmu

lub udziału w przetargu nieruchomości, produktów lub usług związanych z rynkiem nieruchomości

Partner – oznacza osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą związaną ze

sprzedażą lub wynajmem nieruchomości

Ogłoszeniodawca - oznacza Partnera lub ogłoszeniodawcę nieprowadzącego działalności gospodarczej

związanej ze sprzedażą lub najmem nieruchomości

Użytkownik - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z

Portalu w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub

zawodową.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE

Usługa Wspólna - usługa abonamentowa świadczona łącznie dla Partnerów w Serwisach nieruchomosc.co.pl na zasadach określonych w Regulaminie Usługi

Wspólnej, który stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. We wszelkich sprawach nieuregulowanych

w Regulaminie Usługi Wspólnej, zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu (w zakresie

korzystania z Serwisu Morizon) oraz Regulaminu Serwisu Gratka (w zakresie korzystania z Serwisu Gratka)

oraz właściwych umów abonamentowych Usługi Wspólnej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności,

właściwa umowa abonamentowa Usługi Wspólnej ma pierwszeństwo przed Regulaminem Usługi Wspólnej,

natomiast Regulamin Usługi Wspólnej ma pierwszeństwo przed niniejszym Regulaminem.

Osoba fizyczna o której mowa w art. 385 (5) Kodeksu cywilnego - oznacza osobę fizyczną, zawierającą z

Wydawcą umowę zlecenia bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy

wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu

wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Treść zamieszczanych w Portalu ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości, w szczególności ich opisów,

nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.

W opisach ofert nie mogą się znaleźć treści reklamowe, m.in. reklamy firm, produktów, stron www lub innych

serwisów internetowych. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego zakazu Operatorowi przysługuje

prawo odmowy publikacji ogłoszenia lub jego usunięcia, z zastrzeżeniem pkt II ust. 12-17 Regulaminu.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść lub aktualność publikowanych ofert. Operator nie ponosi

odpowiedzialności za skutki podania przez Ogłoszeniodawcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych

danych (w tym, danych kontaktowych Ogłoszeniodawcy). Za treść publikowanych ofert oraz skutki podania

informacji niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych, odpowiada wyłącznie Ogłoszeniodawca.

7. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści ofert publikowanych w

Portalu, a także do umieszczania w obrębie treści oferty (bez ingerencji w jej treść) reklamy lub linka do

strony partnera serwisu, która ze względu na swoją zawartość może być interesująca dla odbiorcy oferty, w

tym reklamy lub strony pośredników finansowych, instytucji kredytowych, firm przewozowych lub

podmiotów z branży wykończenia wnętrz.

8. Ogłoszeniodawcy przyjmują do wiadomości oraz wyrażają zgodę, że publikacja oferty na Portalu jest

równoznaczna z upublicznieniem danych kontaktowych Ogłoszeniodawcy podanych w ogłoszeniu, w celu

umożliwienia doprowadzenia do transakcji. Ogłoszeniodawcy przyjmują do wiadomości oraz wyrażają zgodę

na prowadzenie przez Operatora wszelkich działań reklamowych mających za przedmiot publikowaną ofertę

lub oferty, przy pomocy wszystkich dostępnych środków przekazu (mediów).

9. Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd Użytkowników Portalu, w szczególności celowe

podawanie w opisach ofert nieprawdziwych danych - np. zaniżonych cen, ponowne wprowadzanie tych

samych ofert z innymi numerami w celu oznaczenia ich w portalu symbolem "Nowość" oraz wszelkie inne

działania, które w opinii Operatora powodują pogorszenie jakości Portalu i jego opinii wśród Użytkowników,

są zakazane. Prowadzenie tego typu działań uprawnia Operatora do odmowy publikacji ofert naruszających

Regulamin, a w szczególnych sytuacjach również do rozwiązania umowy publikacji oferty/ofert w trybie

natychmiastowym. Postanowienia pkt II ust. 12-17 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

10. Podawanie danych kontaktowych Ogłoszeniodawcy w innych polach opisu oferty niż specjalnie do tego

przeznaczone lub zamieszczanie logo w miejscu przeznaczonym na zdjęcie nieruchomości jest zabronione.

Naruszenie tego zakazu uprawnia Operatora do odmowy publikacji oferty.

11. Odpowiedzialność Operatora z tytułu wadliwego działania systemu zamieszczania ofert,

nieopublikowania lub częściowego nieopublikowania wysłanej oferty/ofert lub innych usterek technicznych,

jest ograniczona do wysokości opłaty poniesionej przez Partnera za publikację oferty/ofert. Powyższe

ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy konsumentów oraz osób fizycznych, o których mowa w art. 385

(5) Kodeksu cywilnego.

12. Korzystanie z dostępnych w Portalu usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związanych z

przeprowadzeniem transakcji kupna/sprzedaży/najmu/wynajmu nieruchomości, w szczególności

kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione.

13. Operator nie odpowiada wobec Partnera za przerwy w dostępie do Portalu spowodowane awariami łącz

telekomunikacyjnych. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy konsumentów oraz osób

fizycznych, o których mowa w art. 385 (5) Kodeksu cywilnego.

14. Operator dokłada wszelkich starań lecz nie gwarantuje publikacji ogłoszeń we wszystkich partnerskich i

zagranicznych serwisach ogłoszeniowych.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Portal powinny być składane w formie pisemnej

i przesyłane listem poleconym na adres: Grupa Morizon-Gratka Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, 02-672

Warszawa lub mailem na adres: bok@morizon-gratka.pl. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 21 dni

roboczych od jej wpłynięcia. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie lub emailem,

odpowiednio do trybu zgłoszenia, o sposobie jej załatwienia. Brak powiadomienia o sposobie rozpoznania

reklamacji jest równoznaczny z jej pozytywnym załatwieniem.

II Zasady publikacji ofert przez Partnerów Portalu

1. Publikacja ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości oferowanych przez Partnerów Portalu dokonywana

jest na podstawie umowy zlecenia, zawieranej między Operatorem a Partnerem za pomocą poczty

elektronicznej albo innego rodzaju środków porozumiewania się na odległość. Umowa zlecenia zostaje

zawarta w Warszawie, z chwilą uzgodnienia pomiędzy Stronami wszystkich warunków handlowych/

parametrów zlecenia. Wydawca przesyła Partnerowi potwierdzenie zawarcia umowy oraz egzemplarz

umowy zawierający uzgodnione parametry zlecenia na wskazany przez Partnera adres poczty elektronicznej.

Zawierając umowę zlecenia Partner potwierdza, że zna, rozumie i akceptuje warunki współpracy określone

w niniejszym Regulaminie. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 385 (5) Kodeksu cywilnego,

rozpoczęcie wykonywania usługi następuje po 14 dniach od dnia zawarcia umowy zlecenia (termin

przysługujący na odstąpienie od umowy), chyba że wyżej wymieniona osoba wyrazi wolę rozpoczęcia

świadczenia usługi przed przysługującym jej terminem na odstąpienie od umowy.

2. Zawierając umowę zlecenia, Partner powierza Wydawcy przetwarzanie danych osobowych,

wprowadzanych przez Partnera do Portali, w celu wykonywania usług. Zawierając umowę zlecenia Partner

potwierdza, że zna, rozumie i akceptuje zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych określone pod

adresem https://agencja5000.pl/zlecenie-dane-osobowe, których treść stanowi integralną część wszystkich

aktywnych zleceń.

3. Wydawca w zakresie wybranych Portali oferuje Partnerom możliwość publikacji ogłoszeń za

pośrednictwem panelu Agencja5000. Zawierając umowę zlecenia Partner potwierdza, że zna, rozumie i

akceptuje zasady korzystania z panelu Agencja5000, określone na stronie

https://agencja5000.pl/informacja-dane-osobowe.

4. Zasady publikacji ofert uregulowane są w dziale Zasady ogólne niniejszego Regulaminu.

5. O ile umowa pomiędzy Operatorem a Partnerem nie stanowi inaczej, Partner Portalu wyraża zgodę na

promowanie przez Operatora publikowanych w Portalu ofert za pośrednictwem wszelkich innych mediów

(prasa, radio, telewizja, inne), w tym na publikację ofert w serwisach Operatora prowadzonych w mediach

społecznościowych, w tytułach prasowych i serwisach ogłoszeniowych podmiotów współpracujących z

Operatorem (serwisach partnerskich), przy czym na potrzeby takiej publikacji, ogłoszenie może zostać

redakcyjnie przystosowane do publikacji w tym innym medium, w tym np. poprzez jego skrócenie, zmianę

formatowania i układu. Partner wyraża zgodę na dokonywanie zmiany sposobu przedstawiania oraz

dokonywanie opracowań zdjęć i wizualizacji wchodzących w skład oferty w sposób nienaruszający ich

integralności oraz przeznaczenia.

6. Dokonywanie opłat za publikację ofert Partnerów odbywa się na podstawie faktur VAT. Zawarcie umowy

zlecenia na usługi jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Partnera, że jest aktywnym płatnikiem VAT,

chyba, że w zleceniu Partner wyraźnie oświadczył inaczej. Faktury są wystawiane bez podpisu wystawcy i

odbiorcy. Faktury są przesyłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej, wskazany przez

Partnera w umowie zlecenia; udostępniane do pobrania w panelu administracyjnym Partnera lub doręczane

w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na podany przez Partnera adres do

korespondencji.

7. W przypadku nieterminowego opłacenia faktury przez Partnera, Operator naliczy odsetki w wysokości

ustawowej za opóźnienie. W przypadku wystąpienia zaległości w opłacie faktur przekraczającej jeden

miesiąc, Operatorowi przysługuje prawo:

a) natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług na rzecz Partnera, na podstawie wszystkich aktywnych

zleceń, do czasu uregulowania zaległości; postanowienia pkt II ust. 12-17 Regulaminu stosuje się

odpowiednio;

b) zaliczenia kwoty wpłaconej przez Partnera na poczet abonamentu na usługi za przyszłe okresy, na poczet

należności z tytułu zaległych faktur (w kolejności: koszty wezwań do zapłaty; odsetki za opóźnienie;

należność główna), ze skutkiem wcześniejszego zakończenia okresu abonamentowego.

8. Publikacja ogłoszeń bezpośrednich przez Partnerów jest zakazana. Naruszenie tego zakazu uprawnia

Operatora do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Partnera w trybie natychmiastowym. Postanowienia

pkt II ust. 12-17 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

9. Publikacja ogłoszeń bezpośrednich w Portalu, prowadzona w ramach działalności w zakresie pośrednictwa

ogłoszeniowego, jest dopuszczalna tylko za zgodą Operatora na warunkach indywidualnie ustalonych z

Partnerem.

10. Zmiana, uzupełnienie lub rozwiązanie umowy zlecenia następuje w takiej formie, w jakiej umowa została

zawarta.

11. Na życzenie Partnera, Wydawca udostępnia egzemplarz umowy zlecenia w formie pisemnej. O ile umowa

z Partnerem nie stanowi inaczej, przesłanie umowy zlecenia w formie pisemnej nie zmienia zasad zawierania,

uzupełniania i rozwiązywania zlecenia, określonych w niniejszym Regulaminie.

12. O każdym przypadku ograniczenia lub zawieszenia usług na rzecz Partnera, Wydawca zawiadamia

Partnera emailem, najpóźniej w momencie, w którym ograniczenie lub zawieszenie staje się skuteczne. W

przypadku, jeżeli stroną umowy zlecenia jest osoba fizyczna o której mowa w art. 385 (5) Kodeksu cywilnego,

Wydawca powiadamia emailem o zamiarze ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia usług, zakreślając

Partnerowi adekwatny termin do zaprzestania i usunięcia skutków naruszeń Regulaminu, uzasadniających

zaprzestanie, zawieszenia lub ograniczenie usług. Zawieszenie, zaprzestanie lub ograniczenie świadczenia

usług na rzecz wyżej określonej osoby, może nastąpić pod warunkiem bezskutecznego upływu tego terminu.

13. W przypadku gdy Wydawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich usług na

rzecz danego Partnera, przekazuje temu Partnerowi emailem uzasadnienie tej decyzji, w terminie 30 dni

przed dniem, z którym zakończenie usług staje się skuteczne. Okres powiadomienia określony powyżej nie

ma zastosowania w przypadku, gdy Wydawca:

a) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest zakończyć

w całości usługi na rzecz danego Partnera, w sposób uniemożliwiający dotrzymanie terminu powiadomienia;

b) odstępuje od Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub rozwiązuje Umowę ze skutkiem

natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

c) może wykazać, że Partner wielokrotnie naruszył warunki korzystania z usług określone w Regulaminie, w

szczególności, w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

W takim przypadku Wydawca przekazuje uzasadnienie decyzji bez zbędnej zwłoki.

14. W uzasadnieniu Wydawca wskazuje konkretne fakty lub okoliczności, w tym, treści ewentualnych

powiadomień otrzymanych od osób trzecich, które doprowadziły do podjęcia przez Wydawcę decyzji o

ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu usług oraz wskazuje odpowiednie postanowienia Regulaminu

określające podstawy podjęcia decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu usług.

15. Wydawca nie podaje uzasadnienia decyzji w przypadku, gdy wynika to z prawnego lub regulacyjnego

obowiązku któremu podlega, lub w przypadku, gdy Wydawca może wykazać, że dany Partner wielokrotnie

naruszył postanowienia Regulaminu, co skutkuje zakończeniem świadczenia usług w całości.

16. Partner ma prawo złożenia odwołania od decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu usług w

trybie określonym w pkt I ust. 15 Regulaminu. W przypadku cofnięcia ograniczenia, zawieszenia lub

zakończenia usług Wydawca przywraca Partnera, zapewniając mu dostęp do danych osobowych lub innych

danych, który wynikał z korzystania przez Partnera z usług zanim ograniczenie, zawieszenie lub zakończenie

stało się skuteczne.

17. Po zakończeniu umowy z Partnerem, Wydawca nie zapewnia dostępu do informacji przekazanych lub

wygenerowanych przez Partnera.

18. Wydawca ma prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umów (zleceń) na korzystanie z

Portalu, na podmiot należący do grupy kapitałowej Ringier Axel Springer Media AG z siedzibą w Zurychu, do

której należy Wydawca, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i

konsumentów. Cesja umów na korzystanie z Portalu następuje za powiadomieniem Partnerów, dokonanym

nie później niż w terminie 30 dni przed dniem przeniesienia praw i wstąpienia w obowiązki wynikające z

umów na korzystanie z Portalu przez podmiot wskazany w powiadomieniu. Postanowienia niniejszego ust.

18 nie dotyczą umów zawartych z osobami fizycznymi, o których mowa w art. 385 (5) Kodeksu cywilnego.

III. Zasady publikacji i zgłaszania ofert oraz zapytań za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronach

Portalu

1. Na stronach Portalu znajdują się formularze umożliwiające dokonanie następujących czynności:

a) opublikowanie w Portalu oferty sprzedaży lub wynajmu nieruchomości oraz oferty kupna lub najmu

nieruchomości (publikacja),

b) wysłanie do Ogłoszeniodawcy zapytania o konkretną ofertę prezentowaną w Portalu (zapytanie o ofertę).

Publikacja oferty (dotyczy Ogłoszeniodawców niebędących Partnerami Portalu)

2. Publikacja oferty na stronach Portalu przez Ogłoszeniodawcę niebędącego Partnerem Portalu wymaga

prawidłowego wypełnienia pól w formularzu "dodaj ofertę" lub "zgłoś czego szukasz", dostępnym na

stronach Portalu.

3. Po wypełnieniu formularza należy wnieść zgodną z aktualnym cennikiem opłatę za publikację oferty.

Płatność może być dokonana kartą kredytową (płatniczą), e-przelewem, przekazem lub przelewem z

dowolnego banku, przy czym skorzystanie z wybranego sposobu płatności jest równoznaczne z wyrażeniem

zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych dotyczących osoby dokonującej płatności, w

celu potwierdzenia jej dokonania. Publikacja oferty w Portalu następuje po otrzymaniu potwierdzenia

prawidłowego przebiegu transakcji.

4. Umowa zlecenia publikacji oferty w Portalu wchodzi w życie z dniem dokonania w/w płatności i jest

potwierdzona mailem przesyłanym na adres wpisany przez Ogłoszeniodawcę w formularzu zgłoszeniowym.

5. Czas oczekiwania na potwierdzenie prawidłowości płatności internetowej wynosi nie więcej niż 4 dni.

6. Publikacja oferty w Portalu automatycznie powoduje przesłanie tej oferty w celach informacyjnych do

współpracujących z serwisem biur nieruchomości.

7. Okres publikacji oferty w Portalu wynosi 30 lub 90 dni - zgodnie z wyborem dokonanym przez

Ogłoszeniodawcę w momencie dodania oferty. Ogłoszeniodawca może w dowolnym momencie wycofać

ofertę, klikając na link w mailu otrzymanym uprzednio jako potwierdzenie dodania oferty w Portalu.

8. Po upływie okresu publikacji oferta staje się nieaktywna i niewidoczna dla Użytkowników Portalu. Jeżeli

Ogłoszeniodawca nie aktywuje jej w ciągu 90 dni, oferta zostanie usunięta z bazy.

9. Zgłaszając ofertę sprzedaży lub wynajmu Ogłoszeniodawca oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości

będącej przedmiotem zgłaszanej oferty albo jest uprawniony do dysponowania zgłaszaną nieruchomością

na podstawie innego tytułu prawnego.

10. Jedna oferta publikowana w Portalu w dziale sprzedaży lub wynajmu może dotyczyć sprzedaży lub

wynajmu tylko jednej nieruchomości.

11. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia pól formularza "dodaj ofertę" Operatorowi przysługuje

prawo odmowy publikacji oferty lub jej usunięcia.

12. Użytkownik zgłaszający zainteresowanie ofertą kupna lub najmu może wyrazić zgodę na udostępnienie

informacji o poszukiwanej przez niego nieruchomości/nieruchomościach, wraz z jego danymi, do nie więcej

niż ośmiu Partnerów Portalu [https://www.nieruchomosc.co.pl/biura-nieruchomosci/ i

https://www.nieruchomosc.co.pl/deweloperzy/]. Po przekazaniu informacji i danych kontaktowych do Partnera

Portalu, Użytkownik otrzymuje email z powiadomieniem oraz danymi Partnera.

13. Zważywszy na starania Operatora zmierzające do eliminacji spamu z kont pocztowych

Ogłoszeniodawców, w przypadku otrzymania przez Ogłoszeniodawcę niebędącego podmiotem

profesjonalnym, na podany adres e-mail informacji o charakterze handlowym, której treść sugeruje, że nie

pochodzi od osoby bezpośrednio zainteresowanej umieszczonym w Portalu ogłoszeniem, a w szczególności

której intencją jest skłonienie Ogłoszeniodawcy do zaprzestania korzystania z Portalu lub skłonienie go do

korzystania z usług innej strony lub stron o charakterze zbliżonym do Portalu, Ogłoszeniodawca powiadomi

o tym niezwłocznie Operatora przesyłając otrzymaną wiadomość na adres e-mail: pomoc@morizongratka.pl. Ogłoszeniodawca upoważnia niniejszym Operatora do wystąpienia w stosunku do nadawcy takiej

wiadomości w imieniu Ogłoszeniodawcy celem zaniechania przez nadawcę podobnych praktyk w przyszłości.

Zgłoszenie zapytania

14. Użytkownik zainteresowany ofertą prezentowaną w Portalu może zgłosić zapytanie dotyczące tej oferty

bezpośrednio do Ogłoszeniodawcy, za pomocą udostępnionej w Portalu funkcjonalności „zapytanie o

ofertę”. W celu zainicjowania kontaktu z Ogłoszeniodawcą, Użytkownik powinien prawidłowo wypełnić pola

w formularzu dostępnym pod ofertą będącą przedmiotem zainteresowania i nacisnąć guzik "wyślij".

15. Skorzystanie przez Użytkownika z funkcjonalności opisanej w punkcie 14 powyżej jest równoznaczne z

przesłaniem przez niego informacji o zainteresowaniu ofertą, wraz z danymi osobowymi wprowadzonymi

przez Użytkownika w udostępnionym formularzu, do Ogłoszeniodawcy publikującego daną ofertę.

16. Użytkownik zgłaszający zapytanie o ofertę zobowiązuje się nie wysyłać do Ogłoszeniodawcy

publikującego daną ofertę informacji o charakterze reklamowym ani informacji handlowej, której intencją

jest skłonienie Ogłoszeniodawcy do zaprzestania korzystania z Portalu lub skłonienie go do korzystania z

usług innego serwisu o charakterze zbliżonym do Portalu.

17. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść lub aktualność informacji przesyłanych przez

Użytkowników za pomocą funkcjonalności „zapytanie o ofertę”. Operator nie ponosi odpowiedzialności za

skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych (w tym, danych

kontaktowych Użytkownika).

18. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przebieg kontaktów między Użytkownikiem a

Ogłoszeniodawcą zainicjowanych przez Użytkownika za pomocą funkcjonalności dostępnych na Portalu.

IV. Opłaty za publikację ofert w Portalu

1. Wysokość opłat za publikację w Portalu ofert indywidualnych podana jest w cenniku.

2. W przypadku ofert indywidualnych zamieszczanych przez Ogłoszeniodawców niebędących Partnerami

Portalu, opłaty za publikację ogłoszeń są pobierane z góry. Rozpoczęcie wykonywania usługi następuje po

14 dniach od dnia zawarcia przez Ogłoszeniodawcę umowy (termin przysługujący Ogłoszeniodawcy -

konsumentowi na odstąpienie od umowy), chyba że Ogłoszeniodawca wyrazi wolę rozpoczęcia świadczenia

usługi przed przysługującym mu terminem na odstąpienie od umowy.

3. Opłata za publikację w Portalu ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości przez Partnera Portalu określona

jest indywidualnie w umowie zawartej z Partnerem.

4. Operator nie pobiera prowizji od transakcji zainicjowanych za pomocą Portalu, chyba że odrębna umowa

zawarta z Partnerem stanowi inaczej.

5. Operatorowi przysługuje prawo zmiany zasad rozliczania abonamentów, wysokości ustalonej opłaty

abonamentowej oraz opłat za usługi dodatkowe, jeżeli i w zakresie w jakim, jest to uzasadnione zmianami o

charakterze prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności przez Operatora, a także

zmianami w strukturze lub w treści Portalu, lub zmianami oferty Operatora. O zmianach i o terminach

rozpoczęcia ich obowiązywania Operator poinformuje Partnera drogą elektroniczną lub listowną z co

najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Do momentu wejścia w życie nowych opłat, Partnerowi przysługuje

prawo do wypowiedzenia umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, a w przypadku gdy stroną umowy

jest osoba fizyczna o której mowa w art. 385 (5) Kodeksu cywilnego - również prawo odstąpienia od umowy

z dniem wejścia w życie nowych opłat. W czasie trwania okresu wypowiedzenia zachowują ważność

dotychczasowe warunki współpracy. Niezłożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy uznaje się za

akceptację zmiany wysokości opłat.

V. Zasady dodatkowego promowania ogłoszeń

1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego pkt V Regulaminu, ogłoszenia są wyświetlane według kolejności

zamieszczenia w Portalu i mogą być sortowane według kryteriów wybranych przez użytkowników Portalu

(cena; lokalizacja; powierzchnia; rodzaj nieruchomości; rodzaj transakcji; aktualność ogłoszeń i inne; pełna

lista kryteriów jest widoczna w Portalu). Wydawca w zakresie wybranych Portali udostępnia

Ogłoszeniodawcom punkty podbić oraz dodatkowe narzędzia promocji ogłoszeń dla Partnerów.

Zastosowanie wyżej wymienionych narzędzi spowoduje wyświetlenie na wyższej pozycji ogłoszeń

wyróżnionych (z uwzględnieniem sortowania według określonego kryterium), a następnie ogłoszeń

nieposiadających wyróżnienia (z uwzględnieniem sortowania według określonego kryterium). Ogłoszenia

posiadające taką samą wartość wybranego parametru są sortowane według daty i godziny ich dodania.

4. Podbicia ogłoszenia można dokonać poprzez zakup punktów na podbicia. Opłaty za zakupione punkty

można dokonać przelewem on-line lub sms-em, przy czym skorzystanie z wybranego sposobu płatności jest

równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie Operatorowi danych osobowych dotyczących osoby

dokonującej płatności, w celu potwierdzenia jej dokonania. Zakupione punkty podbić zachowują ważność

przez 90 dni od daty zakupu.

5. Ogłoszenie posiadające status "Podbite" prezentowane jest na liście wyników wyszukiwania posortowanej

automatycznie na pozycji odpowiadającej liczbie punktów, o które zostało podbite.

6. Ogłoszenia na liście wyników wyszukiwania posortowanej automatycznie uporządkowane są malejąco wg

liczby punktów, a w przypadku jednakowej liczby punktów malejąco wg jakości opisu ogłoszenia.

7. Minimalna liczba punktów o jaką można podbić ogłoszenie wynosi 5 punktów, a w przypadku podbić z

panelu administracyjnego Partnera – 1 punkt.

8. Okres ważności podbicia niezależnie od liczby punktów wynosi 7 dni. Okres ważności podbicia kończy się

przed upływem 7 dni, jeżeli ogłoszenie zostanie wcześniej usunięte z bazy lub upłynie termin jego ważności.

9. Operator nie gwarantuje stałej pozycji wyróżnionego i/lub podbitego ogłoszenia na liście wyników

wyszukiwania. Pozycja ogłoszenia może ulec zmianie wskutek działań podejmowanych przez innych

Ogłoszeniodawców.

Zamówienie zewnętrznego banera reklamowego

10. Operator w zakresie wybranych Portali udostępnia Ogłoszeniodawcom i Użytkownikom możliwość

składania zamówień na zewnętrzne banery reklamowe. Wszelkie reklamacje dotyczące produkowanych

banerów będą rozpatrywane przez Operatora w terminie 21 dni od daty dostarczenia reklamacji drogą

mailową na adres pomoc@morizon-gratka.pl. Zamówione banery nie podlegają zwrotowi.

11. Operator zastrzega sobie prawo do zmian graficznych w wyglądzie banerów, które mogą odbiegać od

wizualizacji rozpowszechnianych w środkach masowego przekazu.

12. Liczba banerów gratis w abonamencie Premium 90 dni jest ograniczona.

VI. Regulamin korzystania z kodów promocyjnych

1. Wydawca w zakresie wybranych Portali oferuje możliwość korzystania z kodów promocyjnych.

2. Warunkiem korzystania z kodów promocyjnych jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

3. Kod promocyjny może być wykorzystany przez Ogłoszeniodawcę w procesie dodawania Ogłoszenia w celu

jego publikacji w wybranym Portalu.

4. Prawidłowe użycie ważnego i aktualnego kodu promocyjnego skutkuje obniżeniem ceny wybranych usług

oferowanych w Portalu.

5. Okres ważności kodu promocyjnego określa Operator Portalu. Ogłoszeniodawca otrzymuje informację o

okresie ważności kodu promocyjnego jednocześnie z udostępnieniem kodu promocyjnego.

6. W celu wykorzystania kodu promocyjnego, Ogłoszeniodawca powinien wprowadzić kod promocyjny w

formularzu dodawania Ogłoszenia, w polu znajdującym się w części "płatności" oraz wybrać przycisk

"zatwierdź".

7. Poprawne użycie ważnego kodu promocyjnego będzie skutkowało pojawieniem się w sekcji

"podsumowanie" komunikatu o zmianie końcowego kosztu usługi, w ten sposób, że pod ceną naliczoną bez

użycia kodu promocyjnego, wyświetlona zostanie cena promocyjna z uwzględnieniem kodu promocyjnego.

8. W przypadku nieprawidłowego użycia kodu, w szczególności, użycia kodu nieaktualnego, to jest, po

upływie okresu ważności kodu lub kodu już wykorzystanego, Ogłoszeniodawca otrzyma komunikat o

nieważności kodu promocyjnego.

9. Operator ponownie weryfikuje prawidłowość użycia kodu promocyjnego na stronie płatności ->

przelewy24.pl. Jeżeli kod promocyjny utraci ważność do chwili realizacji płatności, Ogłoszeniodawca otrzyma

komunikat błędu informujący o upływie okresu ważności kodu promocyjnego oraz o wysokości ceny należnej

bez uwzględnienia kodu promocyjnego.

10. Wszelkie działania mające charakter celowego nadużycia systemu kodów promocyjnych lub prób

obejścia systemu ograniczającego możliwości wielokrotnego użycia danego kodu ponad dostępny limit,

mogą skutkować anulowaniem rabatu.

11. Korzystanie z kodów promocyjnych można łączyć z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez

Operatora.

12. Kod promocyjny nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne świadczenia lub usługi dostępne w

Portalach.

13. Niewykorzystany kod promocyjny przepada. Ogłoszeniodawca nie jest uprawniony do jakichkolwiek

roszczeń w stosunku do Operatora z tytułu niewykorzystanego kodu promocyjnego.

14. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe Ogłoszeniodawców korzystających z kodów

promocyjnych (imię, adres email, telefon) mogą być przetwarzane przez Operatora w celu realizacji usługi

skorzystania z kodów promocyjnych.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego.

VII. Zasady odstąpienia od umowy (dotyczy Ogłoszeniodawców będących konsumentami oraz osób

fizycznych, o których mowa w art. 385 (5) Kodeksu cywilnego)

1. Ogłoszeniodawcy- konsumentowi oraz Ogłoszeniodawcy będącemu osobą fizyczną o której mowa w art.

385 (5) Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które może realizować w terminie 14

dni od dnia jej zawarcia. W tym czasie usługa nie będzie realizowana, chyba że Ogłoszeniodawca wyrazi

zgodę na jej realizację przed upływem tego terminu.

2. Ogłoszeniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przez złożenie

stosownego oświadczenie na piśmie lub w formie dokumentowej. Do zachowania terminu wystarczy

wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej, zawierającego imię, nazwisko,

adres, numer telefonu, adres e-mail Ogłoszeniodawcy oraz numer ogłoszenia lub zlecenia, którego dotyczy.

3. Ogłoszeniodawca powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Grupa MorizonGratka Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: pomoc@morizon-gratka.pl.

Po wysłaniu przez Ogłoszeniodawcę przedmiotowego oświadczenia, Grupa Morizon-Gratka Sp. z o.o.

niezwłocznie prześle na wskazany w oświadczeniu adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o

odstąpieniu od umowy.

4. Usługi świadczone przez Operatora mogą być wykonywane przed upływem terminu na odstąpienie od

umowy, o którym mowa w ust. 1 jedynie na podstawie zgody wyrażonej przez Ogłoszeniodawcę.

5. Po wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 4 powyżej, Ogłoszeniodawca zachowuje prawo do odstąpienia

od umowy, jednak będzie zobowiązany do poniesienia kosztów spełnionego świadczenia proporcjonalnie do

jego zakresu.

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, dane osobowe Ogłoszeniodawcy zostaną usunięte w

terminie określonym zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII punkt 12 Regulaminu.

VIII. Polityka prywatności

1. W czasie korzystania z Portalu Użytkownik może być poproszony o podanie niektórych swoich danych

osobowych, takich jak imię, nazwisko czy adres e-mail. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne,

jednak odmowa podania danych lub podanie błędnych danych osobowych, może skutkować brakiem

dostępności niektórych usług lub funkcjonalności Portalu.

2. Szczegółowy opis celu, w którym dane osobowe są lub mogą być zbierane, pozostaje wskazany w treści

klauzuli wyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Dane osobowe Użytkowników Portalu mogą być

przetwarzane w celu:

a) stałego monitorowania jakości usług świadczonych przez Operatora Portalu;

b) przesyłania newslettera;

c) przesyłania informacji marketingowych e-mailem lub SMS-em;

d) przesyłania informacji handlowych e-mailem lub SMS-em;

e) publikacji oferty;

f) przesyłania rekomendowanych ofert nieruchomości;

g) udostępnienia danych osobowych nie więcej niż 8 rekomendowanym Ogłoszeniodawcom w celu

przedstawienia oferty nieruchomości [https://www.nieruchomosc.co.pl/biura-nieruchomosci/ i

https://www.nieruchomosc.co.pl/deweloperzy/

h) nawiązania kontaktu w sprawie umówienia spotkania z ekspertem kredytowym.

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu w rozumieniu art. 24 Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (dalej jako "RODO"), jest Grupa Morizon-Gratka Sp. z o.o. z

siedzibą w Warszawie, pod adresem Domaniewska 49, 02-672 Warszawa.

4.Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Użytkownicy mogą wykonywać

powyższe prawa w formie pisemnego oświadczenia skierowanego na adres korespondencyjny

Administratora wskazany powyżej, lub emailem na adres rodo.zgloszenia@morizon-gratka.pl lub

RODO@morizon-gratka.pl.

5. Użytkownik jednocześnie z zaznaczeniem właściwego pola wyboru oświadcza, że dane osobowe są zgodne

z prawdą i dotyczą Użytkownika.

6. Podane dane osobowe mogą być zmieniane przez Użytkownika przy użyciu panelu użytkownika Portalu

lub przed administrację Portalu na wniosek Użytkownika.

7. W przypadku niektórych usług, dane osobowe podane przez Użytkownika (Ogłoszeniodawcę) będą

publicznie dostępne dla innych Użytkowników Portalu, chyba że Użytkownik zaznaczy inaczej.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opisy, opinie i komentarze Użytkowników, publikowane w

Portalu. Pozostają one własnością ich autorów i mogą być zmodyfikowane lub usunięte na życzenie

Użytkownika.

9. W przypadku niektórych usług, Administrator wysyła na adres e-mail podany przez Użytkownika

powiadomienia o kolejnych etapach realizacji usługi. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z takich

powiadomień.

10. Dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

Powyższe postanowienie nie dotyczy udostępniania danych na żądanie instytucji, które są upoważnione do

otrzymywania danych z mocy prawa.

11. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez wyraźnej zgody

osoby, której dane dotyczą.

12. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż termin przedawnienia roszczeń, jakie w

związku z korzystaniem z usług oferowanych na Portalu mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. W

przypadku, gdy dane są przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług Portalu,

okres przechowywania danych wynosi 24 miesięcy.

13. Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w

przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika, narusza RODO.

14. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b) i f) RODO.

15. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się pod

adresem email: iod@morizon-gratka.pl; rodo@morizon-gratka.pl lub pisemnie, na adres siedziby

Administratora danych.

16. Administrator nie odpowiada za dane osobowe przesyłane przez Użytkowników za pomocą formularza

kontaktowego bezpośrednio do Ogłoszeniodawców. Decyzja o wprowadzeniu danych do Portalu, wyborze

Ogłoszeniodawcy, zakresie przesyłanych danych oraz zainicjowaniu przesłania danych do Ogłoszeniodawcy,

pozostaje wyłącznie w gestii Użytkownika przesyłającego dane.

17. Wydawca nie udostępnia Partnerom danych osobowych lub innych danych, które Użytkownicy

dostarczają na potrzeby korzystania z usług dostępnych w Portalu lub które są generowane w wyniku

świadczenia tych usług (dalej jako "Dane"), z wyłączeniem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym

Regulaminie.

18. Szczegółowe informacje o kategoriach Danych przetwarzanych przez Wydawcę oraz warunkach i

zasadach dostępu do Danych, w tym w formie zagregowanej, jak również kategoriach podmiotów którym

Dane mogą być przekazywane, zostały umieszczone w Polityce cookies i Informacji o ochronie danych,

dostępnych na stronie Portalu.

Polityka Cookies

17. Preferencje Użytkowników Portalu podlegają zautomatyzowanej analizie potrzeb zgodnie z

obowiązującym Regulaminem i Polityką Cookies Portalu.

IX Postanowienia końcowe

1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Cennika, jeżeli i w zakresie w jakim, jest to

uzasadnione zmianami o charakterze prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia

działalności przez Wydawcę, a także zmianami w strukturze lub w treści Portalu, lub zmianami oferty

Wydawcy. O treści proponowanych zmian Użytkownicy zostaną poinformowani przez ich zamieszczenie na

stronie https://www.nieruchomosc.co.pl/regulamin przez okres co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie

proponowanej zmiany.

2. Partnerzy są zawiadamiani o treści proponowanych zmian Regulaminu emailem, z podaniem treści

proponowanych zmian, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 15 dni przed dniem wejścia w życie proponowanej

zmiany, z zastrzeżeniem pkt IV ust. 5 Regulaminu - zmiany zasad rozliczania abonamentów, wysokości

ustalonej opłaty abonamentowej oraz opłat za usługi dodatkowe. Jeżeli jest to konieczne, aby umożliwić

Partnerom wprowadzenie dostosowań technicznych lub handlowych w celu dostosowania się do zmian,

okres powiadomienia może zostać odpowiednio wydłużony, o czym Partnerzy zostaną powiadomieni wraz z

informacją o zmianie.

3. W terminie 15 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu, Partnerom przysługuje prawo

wypowiedzenia umowy z Wydawcą, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany, a w przypadku gdy stroną umowy

jest osoba fizyczna o której mowa w art. 385 (5) Kodeksu cywilnego - również prawo odstąpienia od umowy,

z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu. W dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o

zmianie, Partner ma prawo, w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego,

zrezygnować z okresu powiadomienia określonego w ust. 2 powyżej.

4. Okres powiadomienia określony w ust. 2 powyżej nie ma zastosowania w przypadku, gdy:

a) Wydawca podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest

do zmiany warunków korzystania z Serwisu w sposób, który uniemożliwia dotrzymanie okresu

powiadomienia;

b) zmiana jest uzasadniona koniecznością przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu

zagrożeniu, związanemu z ochroną usług, Użytkowników lub konsumentów przed oszustwami, złośliwym

oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

5. Z zastrzeżeniem ust. 2-4 powyżej, zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie po upływie 15 dni od

dnia ich ogłoszenia.